sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vakoverstijgend werken in de ISK (S1520)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten ISK’s.

Waar gaat de cursus over?
Op isk-scholen worden naast de NT2-lessen ook andere vakken gegeven: Engels, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken enzovoort. In korte tijd moeten de leerlingen veel leren, vooral op het gebied van taalvaardigheid en woordenschat. Samenwerking tussen vakken biedt mogelijkheden om de korte leertijd beter te benutten. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er?

Inhoud
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:

 • doelen die je met vakoverstijgend werken wilt bereiken
 • de sterke punten van verschillende vakken met het oog op samenwerking
 • verschillende mogelijkheden om vakoverstijgend te werken
 • de praktische uitwerking hiervan
 • implementatie binnen de school

Resultaat
De cursist...

 • is zich bewust van de doelen van vakoverstijgend werken
 • kiest een aanpak die in overeenstemming is met de beoogde doelen
 • is in staat om vakoverstijgende opdrachten/lessenseries te ontwikkelen
 • weet hoe je dit op school implementeert

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl  

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599